نقد

 ترجمه : حمزه کوتی

 

 

سایه های تاریکی : خوانشی در شعر ادیب کمال الدین

Jude Aquilina

 جود اکولینا ـــ شاعر استرالیایی

 

بال های سُتُرگ

Fatherhood خوانشی در مجموعه شعر پدری

Anne-Marie Smith

دکتر آن ماری سمیت

 

نقطه : رنگ های زندگانی و مرگ

خوانشی در شعر آخرین دیدارگر از ادیب کمال الدین

کریم الثوری

 

 

صفحه عمومى